PINK OCTOBER: Odblokuj moc świadomości genetycznej  w październiku! Teraz test DNA Complex w specjalnej cenie 1.300 złotych! 

Ostatnie dni najniższych cen w roku! Oszczędź do 1 299 zł, rabaty do 43%!

Dni
Godziny
Minuty

Ostatnie dni najniższych cen w roku! Oszczędź do 1 299 zł, rabaty do 43%!

Ogólne warunki handlowe (OWH)

1. Postanowienia wstępne

Niniejsze ogólne warunki handlowe (OWH) regulują stosunki między stronami umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy DNA ERA s.r.o., IČO 51860830, z siedzibą pod adresem Bottova 2A, 811 09 Bratysława, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Bratysława I, nr 131120/B, e-mail: info@dnaera.pl (zwaną dalej „dostawcą” lub „DNA ERA”) i klientem dostawcy (zwanym dalej „klientem”). Dodatkowe informacje o dostawcy można znaleźć na stronie https://dnaera.com/pl/ w sekcji „O nas”.

Usługa oznacza usługę badania predyspozycji genetycznych oferowaną przez dostawcę na stronie https://dnaera.com/pl/.

Cena oznacza wynagrodzenie za wykonanie usługi.

Klient oznacza osobę zamawiającą usługę lub osobę, która przekazała DNA do testowania.

Laboratorium oznacza osobę lub osoby przetwarzające próbki DNA w celu uzyskania informacji genetycznej.

Stosunki prawne pomiędzy dostawcą a klientem nieuregulowane wyraźnie w niniejszych OWH regulują stosowne przepisy ustawy nr 40/1964 Zb. Kodeksu Cywilnego, a także powiązane przepisy.

Składając zamówienie, klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi OWH w wersji obowiązującej w momencie zapoznania się z OWH i w momencie złożenia zamówienia. Klient otrzyma kopię OWH jako załącznik do potwierdzenia zamówienia wysłanego na podany adres e-mail. W przypadku rejestracji pakietu do pobierania próbki DNA przez osobę inną niż klient umowa może zostać zawarta na rzecz osoby trzeciej. Dokonując takiej rejestracji, dana osoba wyraża zgodę na zawarcie umowy.

Klient ma świadomość, że zamawiając usługi, które znajdują się w ofercie dostawcy, nie ma żadnych praw do używania zarejestrowanych znaków towarowych, nazw handlowych, logotypów firmowych ani patentów dostawcy lub innych firm, chyba że uzgodniono inaczej w ramach postanowień odrębnej umowy.

Klient otrzyma fakturę zawierającą podstawowe dane zamówienia jako załącznik do potwierdzenia zamówienia przesłanego na podany adres e-mail. Klient wyraża na to zgodę.

2. Opis usługi

Usługa składa się z następujących elementów:

 • Po otrzymaniu całej kwoty za zamówienie dostawca wysyła klientowi zestaw do pobrania próbki DNA (zwany dalej „zestawem”) na podany przez klienta adres dostawy.
 • Po otrzymaniu zestawu klient rejestruje zgodnie z załączoną instrukcją numer identyfikacyjny zestawu (probówki) w sekcji „Rejestracja” na stronie internetowej dostawcy.
 • Klient używa zestawu zgodnie z załączoną instrukcją (czyli przygotowuje wymaz z jamy ustnej) i przesyła zestaw na adres wskazany na dołączonej do zestawu kopercie.
 • Dostawca zapewnia genotypowanie i interpretację informacji genetycznych.
 • Dostawca udostępnia zinterpretowane informacje genetyczne w formie aplikacji internetowej dostępnej po zalogowaniu na stronie internetowej.

Zinterpretowane informacje genetyczne klienta są dostępne za pośrednictwem zaktualizowanych wersji najpopularniejszych przeglądarek internetowych (w szczególności Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox). Klient odpowiada za aktualizację swojej przeglądarki internetowej. W przeciwnym razie dostawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie wyświetlanych stron. Brak możliwości dostępu do informacji ze względu na problemy techniczne po stronie klienta, o ile informacje te zostały poprawnie zamieszczone na stronie dostawcy, nie daje klientowi prawa do odstąpienia od umowy.

Zestaw testowy może z czasem ulec degradacji. Klient zobowiązany jest do skorzystania z usługi w ciągu 18 miesięcy od dnia zakupu. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową interpretację wyników lub niemożność wykonania analizy z powodu degradacji zestawu, jeżeli zestaw został dostarczony do dostawcy później niż 18 miesięcy po zakupie usługi.

Jeżeli Klient nie zarejestruje prawidłowo zestawu na stronie internetowej w części „Rejestracja”, ale wyśle/dostarczy zestaw do dostawcy, dostawca nie będzie w stanie przypisać klienta do dostarczonego zestawu, a tym samym nie będzie w stanie przeanalizować próbki. W takim przypadku zestaw nie będzie nadawał się do ponownego wykorzystania. Klient może poprosić o dostarczenie nowego zestawu, ponosząc dodatkowe koszty (w szczególności koszty zestawu, koszty administracyjne, opłaty pocztowe), które w wyniku takiego dostarczenia poniesie dostawca.

W wyjątkowych przypadkach laboratorium może nie być w stanie przetworzyć przesłanej próbki.

Laboratorium może nie być w stanie przetworzyć przesłanej próbki śliny, jeśli klient nie dostarczy wystarczającej objętości próbki lub w inny sposób nie zastosuje się do załączonych instrukcji. W takim przypadku dostawca nie będzie w stanie wykonać usługi, a klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy.

Klient nie powinien zmieniać swoich zachowań związanych ze zdrowiem wyłącznie na podstawie informacji wynikających z usługi.

Wyrażając zgodę na OWH, klient przyjmuje do wiadomości, że przed dostosowaniem swojego zachowania na podstawie informacji wynikających z usługi musi omówić te informacje z lekarzem. W przypadku większości chorób znane nam geny odpowiadają jedynie za niewielką część ryzyka. Mogą istnieć inne nieznane geny, kwestie środowiskowe lub dotyczące stylu życia klienta, które również wpływają na ryzyko związane ze zdrowiem.

Jeśli dane wskazują, że klient nie ma podwyższonego ryzyka wystąpienia danej choroby, nie oznacza to, że nie zachoruje; jeśli z kolei ma on zwiększone ryzyko wystąpienia danej choroby, nie oznacza to, że na pewno na nią zachoruje. W obu przypadkach wskazane jest skonsultowanie uzyskanych w ramach usługi informacji z lekarzem.

Badania genetyczne nie są badaniami kompletnymi.

Chociaż w DNA ERA analizujemy 650 000 polimorfizmów w DNA, to ocenie podlegają jedynie te miejsca, co do których udowodniono naukowo wpływ na różne predyspozycje i zagrożenia dla zdrowia. Klient przyjmuje do wiadomości, że badania naukowe podlegają ciągłemu postępowi i w przyszłości ich wyniki mogą okazać się niekompletne lub niedokładne. Wyniki analizy mogą być okresowo uzupełniane, modyfikowane lub usuwane przez dostawcę na podstawie aktualnego stanu wiedzy naukowej.

DNA ERA nie świadczy usług opieki zdrowotnej.

Klient przyjmuje do wiadomości, że DNA ERA nie świadczy usług opieki zdrowotnej, a usługa może być wykorzystywana wyłącznie w celach informacyjnych. Usługa nie może być wykorzystywana do celów diagnostycznych i nie zastępuje badania lekarskiego. Klient powinien zawsze zasięgnąć porady lekarskiej w razie pytań dotyczących diagnozy, leczenia i leków, profilaktyki lub innych pytań na temat stanu zdrowia.

3. Umowa o świadczenie usług

Zawarcie umowy o świadczenie usług.

Do zawarcia umowy dochodzi przez umieszczenie usługi oferowanej przez dostawcę na jego stronie internetowej, wysłanie zamówienia przez klienta i zaakceptowanie zamówienia przez dostawcę. Dostawca niezwłocznie potwierdza zaakceptowanie zamówienia e-mailem wysłanym na podany przez klienta adres, ale potwierdzenie to nie ma wpływu na zawarcie umowy. W tym e-mailu znajduje się również aktualna wersja Ogólnych Warunków Handlowych (OWH). Zawartą umowę (w tym uzgodnione ceny) można zmienić lub anulować wyłącznie za zgodą stron lub na warunkach określonych w niniejszych OWH lub stosownych przepisach prawa.

Zawarta umowa zostaje zarchiwizowana przez dostawcę i jest przechowywana w celu jej pomyślnej realizacji przez okres co najmniej pięciu lat od jej zawarcia lub przez najdłuższy możliwy okres zgodnie ze stosownymi przepisami prawa; umowa nie jest udostępniana osobom trzecim. Informacje o poszczególnych etapach procesu zawierania umowy znajdują się w niniejszych warunkach. Klient ma możliwość sprawdzenia i ewentualnej korekty zamówienia przed jego wysłaniem. Niniejsze OWH są dostępne na poszczególnych portalach dostawcy, co umożliwia ich archiwizację i powielanie przez klienta.

Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet itp.) w celu złożenia zamówienia kształtują się w zwykłej wysokości, zależnej od taryfy usług telekomunikacyjnych, z których korzysta klient.

Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przez dostawcę niezwłocznie po uiszczeniu przez Klienta pełnej kwoty za zamówioną usługę. Wyrażając zgodę, klient traci prawo do odstąpienia od umowy w przypadku świadczenia na jego rzecz usługi przez dostawcę w całości.

W ramach umowy o świadczenie usług dostawca zobowiązuje się świadczyć klientowi usługę będącą przedmiotem umowy, a klient zobowiązuje się zapłacić usługodawcy wymaganą kwotę.

4. Ceny

Wszystkie ceny są cenami umownymi. Aktualne ceny znajdują się na stronie internetowej dostawcy. Ceny są ostateczne i zawierają wszystkie podatki, opłaty i marże.

5. Zamówienie

Dostawca zapewni klientowi usługę po cenie obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Klient ma możliwość zapoznania się z całkowitą ceną do zapłaty przed złożeniem zamówienia. Cena ta zostanie podana w zamówieniu oraz w informacji potwierdzającej otrzymanie zamówienia usługi (test DNA oraz usługi związane z analizą DNA). Klient ma możliwość zapoznania się przed złożeniem zamówienia z informacją o terminie obowiązywania ceny lub danej oferty.

Klient przyjmuje do wiadomości, że mogą zaistnieć sytuacje, w których umowa między dostawcą a klientem nie zostanie zawarta, w szczególności jeśli klient zamówi usługi po omyłkowo opublikowanej cenie wynikającej z błędu w wewnętrznym systemie informatycznym dostawcy. W takim przypadku dostawca poinformuje o tym fakcie klienta.

Dostawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług w przypadku nadużycia dotyczącego danych osobowych, karty płatniczej itp. lub z powodu interwencji organu administracyjnego lub sądowego; takie odstąpienie skutkuje anulowaniem całości umowy.

6. Płatność

Dostawca akceptuje następujące metody płatności:

 1. płatność z góry przelewem bankowym,
 2. płatność przez interfejs internetowy banku (karta płatnicza online),
 3. płatność przy odbiorze,
 4. płatność poprzez program lojalnościowy (Benefit Plus).

Dostawca wysyła zestaw dopiero po uiszczeniu pełnej kwoty przez klienta.

Danych do faktury nie można zmienić wstecznie po wysłaniu zamówienia.

7. Warunki dostawy

Dostawca zapewnia następujące metody dostawy zestawów:

 • wysyłka pocztą na adres klienta,
 • wysyłka kurierem na adres klienta,
 • wysyłka za pośrednictwem innego dostawcy,
 • lub w inny odpowiedni sposób.

Dostawca prześle klientowi zestaw do pobierania próbek w ciągu pięciu dni roboczych od zapłaty całej kwoty. W przypadku działania siły wyższej lub awarii systemu informatycznego DNA ERA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie zestawu.

Po otrzymaniu zestawu klient zobowiązany jest postępować zgodnie z instrukcjami dostawcy oraz załączoną instrukcją.

Dostawca zobowiązuje się do udostępnienia klientowi dokumentu zawierającego zinterpretowane dane genetyczne w ciągu 10 tygodni od otrzymania prawidłowo przygotowanego zestawu, w sposób wskazany powyżej w punkcie „Opis usługi”.

8. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług

Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przez dostawcę niezwłocznie po uiszczeniu przez Klienta pełnej kwoty za zamówioną usługę. O ile w niniejszych OWH nie określono inaczej, wyrażając taką zgodę, klient traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z § 7 ustawy nr. 102/2014 Z. z. o ochronie konsumenta przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem usługodawcy oraz zmieniającej niektóre przepisy prawa, jeżeli usługa jest świadczona na rzecz klienta przez dostawcę w całości.

Klient ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług bez podania przyczyny, jeżeli w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług prześle dostawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz nieużywany zestaw z kompletną dokumentacją; zestaw musi być nieuszkodzony, czysty, w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, w stanie, w jakim klient go otrzymał, i o niezmienionej wartości. W takim przypadku kwota wpłacona za wykonanie usługi zostanie zwrócona klientowi nie później niż 14 dni po doręczeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy i dostarczeniu nieużywanego zestawu. Klient może wysłać odstąpienie od umowy na adres siedziby dostawcy lub na adres e-mail dostawcy podany w nagłówku. W przypadku przesłania odstąpienia od umowy w formie elektronicznej zestaw należy przekazać dostawcy na jego adres do korespondencji w tym samym terminie (14 dni). Formularz odstąpienia od umowy znajduje się w Załączniku A do niniejszych warunków handlowych.

Prawo klienta do odstąpienia od umowy wygasa w następujących okolicznościach:

 • po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;
 • po użyciu, rozpakowaniu, zagubieniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu stanu zestawu przez klienta w inny sposób;
 • w razie wystąpienia innych okoliczności wykluczających możliwość zwrotu i ponownego wykorzystania zestawu.

9. Odpowiedzialność za wady

Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw związanych z nienależytym wykonaniem usług regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego), a także przepisy ustawy nr 259/2007 Z. z. o ochronie konsumentów oraz o zmianie ustawy Słowackiej Rady Narodowej nr 372/1990 Zb. w sprawie wykroczeń, z późniejszymi zmianami, znowelizowanej Ustawą o ochronie konsumentów podczas sprzedaży na odległość.

Dostawca odpowiada za brak wad zestawu w momencie odbioru go przez klienta. Nie dotyczy to jednak wad, które w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność zestawu.

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić dostawcę o widocznych uszkodzeniach i wybrakowaniu zestawu po ewentualnym ich wykryciu przy zachowaniu należytej staranności. Klient zobowiązany jest bezzwłocznie zwłoki powiadomić dostawcę o ukrytych wadach zestawu po ewentualnym ich wykryciu z należytą starannością, najpóźniej jednak przed wysłaniem zestawu do analizy DNA.

Prawa związane z nienależytym wykonaniem usług przysługują kupującemu zgodnie z prawem obowiązującym w miejscu siedziby lub miejscu prowadzenia działalności przez dostawcę. Klient może również powiadomić dostawcę o uszkodzeniu zestawu za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na określony powyżej adres e-mail, w której (i) szczegółowo opisuje zgłaszaną wadę, (ii) podaje numer zamówienia (lub inne dane identyfikacyjne), (iii) podaje swoje dane kontaktowe i dołącza (iv) dowody wskazujące na uszkodzenie zestawu (np. fotografie). Dostawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do tak złożonej reklamacji nie później niż 30 (trzydzieści) dni po jej złożeniu.

Dodatkowe prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością odszkodowawczą dostawcy reguluje procedura reklamacji opisana w Załączniku B niniejszych OWH.

W przypadku wystąpienia wady klient ma prawo żądać od dostawcy nieodpłatnego przesłania zastępczego, nieuszkodzonego zestawu lub stosownego rabatu albo ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług.

10. Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

W zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych klienta przez DNA ERA zastosowanie mają niniejsze zasady ochrony danych osobowych.

11. Postanowienia końcowe

W przypadku niezadowolenia z rozpatrzenia reklamacji lub reklamacji wadliwego zestawu konsument ma prawo, na podstawie Ustawy o ochronie konsumentów podczas sprzedaży na odległość oraz ustawy nr 391/2015 Z. z. o alternatywnym rozstrzyganiu sporów konsumenckich oraz o zmianie niektórych przepisów (zwanej dalej „Ustawą ADR”), do alternatywnego (pozasądowego) sposobu rozstrzygania sporów. Konsument może złożyć wniosek w sposób określony w § 12 ustawy ADR. W celu złożenia wniosku można skorzystać z formularza, którego wzór jest również dostępny na stronie odpowiedniego ministerstwa i każdego podmiotu oferującego usługi alternatywnego rozstrzygania sporów.

Aktualną listę podmiotów zajmujących się alternatywnym rozstrzyganiem sporów można znaleźć tutaj. Konsument ma prawo wybrać, do którego z wymienionych podmiotów alternatywnego rozstrzygania sporów konsumenckich się zwróci.

Adres do składania zgłoszeń w formie elektronicznej do Słowackiej Inspekcji Handlowej to ars@soi.sk. Platforma internetowego rozstrzygania sporów znajdująca się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może służyć do rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży pomiędzy sprzedawcą a kupującym.

Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Słowacka, z siedzibą pod adresem Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratysława 212 Słowacja, tel.: +421 905 528 477, e-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu, jest punktem kontaktowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie rozstrzygania sporów konsumenckich online, zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i Dyrektywę 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie rozstrzygania sporów konsumenckich online).

Dostawca zaleca, aby klient skontaktował się z DNA ERA w celu rozwiązania problemu przed przystąpieniem do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe obowiązują od dnia 1 sierpnia 2021 r. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany OWH bez uprzedzenia.

W przypadku niezadowolenia z rozpatrzenia reklamacji lub reklamacji wadliwego zestawu konsument, na podstawie Ustawy o ochronie konsumentów podczas sprzedaży na odległość oraz ustawy nr 391/2015 Z. z. o alternatywnym rozstrzyganiu sporów konsumenckich oraz o zmianie niektórych przepisów (zwanej dalej „Ustawą ADR”), ma prawo do alternatywnego (pozasądowego) sposobu rozstrzygania sporów. Konsument może złożyć wniosek w sposób określony w § 12 ustawy ADR. W celu złożenia wniosku można skorzystać z formularza, którego wzór jest również dostępny na stronie odpowiedniego ministerstwa i każdego podmiotu oferującego usługi alternatywnego rozstrzygania sporów.

Listę podmiotów zajmujących się alternatywnym rozstrzyganiem sporów zgodnie ze stanem na dzień 28 maja 2020 r. można znaleźć tutaj. Konsument ma prawo wybrać, do którego z wymienionych podmiotów alternatywnego rozstrzygania sporów konsumenckich się zwróci.

Adres do składania zgłoszeń w formie elektronicznej do Słowackiej Inspekcji Handlowej to ars@soi.sk. Platforma internetowego rozstrzygania sporów znajdująca się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może służyć do rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży pomiędzy sprzedawcą a kupującym.

Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Słowacka, z siedzibą pod adresem Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratysława 212 Słowacja, tel.: +421 905 528 477, e-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu, jest punktem kontaktowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie rozstrzygania sporów konsumenckich online, zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i Dyrektywę 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie rozstrzygania sporów konsumenckich online).

Dostawca zaleca, aby klient skontaktował się w pierwszej kolejności z DNA ERA w celu rozwiązania problemu przed przystąpieniem do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe obowiązują od dnia 1 stycznia 2019 r. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany OWH bez uprzedzenia.

Ustawienia plików cookie

Na naszej stronie używamy plików cookies. Niektóre z nich są niezbędne do prawidłowego działania witryny, inne pomagają nam ulepszyć tę witrynę i komfort jej użytkowania. Dzięki nim możemy pokazać Ci oferty szyte na miarę i zaproponować produkty, które mogą Cię zainteresować. W tym celu potrzebujemy Twojej zgody na używanie wszystkich plików cookie.

Dostosuj preferencje dotyczące plików cookie

Testy DNA