• Testy DNA
 • O nas
 • Czym się zajmujemy
 • Blog
 • Kontakt

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Dbamy o ochronę prywatności naszych klientów. W związku z tym prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami ochrony prywatności (zwanymi dalej „zasadami ochrony prywatności”). W niniejszych zasadach ochrony prywatności szczegółowo opisano, w jaki sposób pozyskujemy, wykorzystujemy, przechowujemy i ewentualnie ujawniamy dane osobowe klientów w ramach poszczególnych działań prowadzonych przez DNA ERA. W przypadku jakichkolwiek pytań, niejasności lub wniosków dotyczących ochrony prywatności prosimy o kontakt pod adresem info@dnaera.pl. Na potrzeby niniejszych zasad ochrony prywatności zdefiniowano poniższe pojęcia: „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

„Dane osobowe” to dane osobowe w rozumieniu RODO, a zatem wszystkie dane osobowe, które odnoszą się do konkretnej żyjącej osoby fizycznej, którą można zidentyfikować lub którą można zidentyfikować za pomocą takich danych i które są przetwarzane przez DNA ERA w dowolnym z celów wymienionych w niniejszych zasadach ochrony prywatności. „Administrator” oznacza konkretną osobę, która określa cel przetwarzania danych osobowych; zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony prywatności jest nią DNA ERA. „Pośrednik” oznacza osobę inną niż administrator, która przetwarza dane osobowe w imieniu administratora w konkretnych przypadkach. „Portal” oznacza strony internetowe obsługiwane przez administratora w domenie internetowej stage.dnaera.sk. Portal obejmuje wszystkie części serwisu, jego podstrony, ich zawartość, kody źródłowe i maszynowe, które są dostępne i obsługiwane w tej domenie w dowolnym momencie.

DNA ERA przetwarza dane osobowe zgodnie z RODO i ustawą nr 18/2018 Z. z. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

1. Dane osobowe, które nam przekazuje nam użytkownik:

Dane osobowe użytkownik przekazuje nam w następujących sytuacjach:

 • gdy zarejestruje się, aby otrzymywać newsletter;
 • gdy zdecyduje się skontaktować z nami e-mailem lub
 • poprzez formularz kontaktowy.

Wszelkie dane osobowe użytkownik przekazuje nam dobrowolnie i ma on obowiązek zapoznania się z zakresem, w jakim te dane udostępnia. Należy wziąć pod uwagę, że bez podania niektórych danych osobowych DNA ERA możemy nie być w stanie rozpatrzyć niektórych wniosków użytkowników.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za poprawność, kompletność i prawdziwość przekazanych danych osobowych, a DNA ERA będzie w dobrej wierze polegać na poprawności, kompletności i prawdziwości takich danych osobowych. DNA ERA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które użytkownik lub osoba trzecia może ponieść w związku z podaniem nieprawidłowych, niekompletnych lub nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe, które uzyskujemy podczas korzystania przez użytkowników z portalu

DNA ERA może również pozyskiwać dane, które pozwalają na pośrednią identyfikację. Są to przede wszystkim następujące dane:

 • informacje i dane z urządzeń, z których użytkownik korzysta w celu uzyskania dostępu do portalu; mogą one obejmować ogólne informacje o urządzeniu użytkownika;
 • dane dzienników, czyli dane i informacje, które nasze serwery przechowują automatycznie przy każdym wejściu na portal (w szczególności adres IP, czas dostępu, dane dotyczące używanego sprzętu i oprogramowania, liczba kliknięć, przeglądane strony lub ich kolejność oraz czas spędzony na stronach itd.);
 • dane dotyczące korzystania z portalu;
 • informacje uzyskane za pomocą plików cookie i innych programów monitorujących użytkowników, w tym plików cookie i programów monitorujących naszych partnerów lub operatorów sieci społecznościowych;
 • informacje uzyskiwane dzięki monitorowaniu działań użytkownika po kliknięciu banera reklamowego lub łącza, a także informacje o działaniach na stronach podmiotów zewnętrznych (takich jak wyszukiwarki i sieci społecznościowe);
 • informacje, które uzyskujemy za pośrednictwem wtyczek społecznościowych obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne, np. „Lubię to” na Facebooku itd.

Powyższe dane nie pozwalają na automatyczną identyfikację konkretnej żyjącej osoby fizycznej. Powyższe dane stają się danymi osobowymi w momencie przypisania ich do konkretnej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej.

W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?

DNA ERA, jako administrator, przetwarza dane osobowe w zakresie podanym w niniejszych zasadach ochrony prywatności i zgodnie z nimi oraz w celach określonych poniżej.

1. Wysyłanie wiadomości w celach marketingu bezpośredniego (newsletter).

DNA ERA przetwarza adres e-mail w celu wysyłania wiadomości w ramach marketingu bezpośredniego (subskrypcji newslettera) na podany przez użytkownika adres e-mail w celu informowania go o nowościach i aktualnych informacjach o produktach i projektach DNA ERA, tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził zgodę na przesyłanie wiadomości w ramach marketingu bezpośredniego prowadzonego przez portal (subskrypcja newslettera).

Podając adres e-mail w formularzu zgody na przesyłanie wiadomości w ramach marketingu bezpośredniego (subskrypcja newslettera), użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie takich wiadomości w ramach marketingu bezpośredniego.

W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na realizacji działań z zakresu marketingu bezpośredniego w celu oferowania informacji i produktów, które mogą być istotne i interesujące dla użytkowników.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do momentu rezygnacji przez użytkownika z otrzymywania wiadomości w ramach marketingu bezpośredniego (subskrypcji newslettera).

2. Udostępnianie, ulepszanie i optymalizacja działania portalu

DNA ERA przetwarza dane osobowe, w tym dane uzyskane podczas korzystania z portalu, o którym mowa powyżej, w celu udostępniania, ulepszania i optymalizacji działania portalu, zwiększenia wygody użytkowania, zapewnienia wsparcia technicznego, prowadzenia analitycznej i statystycznej oceny korzystania z portalu oraz w celu profilowania i wykrywania nieprawidłowego korzystania z portalu oraz zapobiegania takiemu nieprawidłowemu korzystaniu (w tym zapobiegania oszustwom, incydentom dotyczącym bezpieczeństwa i innym podobnym czynnościom), oceny ryzyka i wypełniania obowiązków prawnych.
W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu prawidłowego działania portalu i optymalizacji jego funkcji.

Takie dane osobowe będą przetwarzane przez cztery lata.

Można zapobiec takiemu przetwarzaniu, wyłączając stosowanie lub przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu poprzez zmianę ustawień przeglądarki. W takim przypadku niektóre funkcje portalu mogą nie działać poprawnie.

Można również usunąć pliki cookie zapisane na urządzeniu. Możesz także wybrać przeglądanie portalu w „trybie prywatnym”, co ograniczy zakres danych przechowywanych przez pliki cookie.

3. Odpowiadanie na pytania, prośby, wnioski

DNA ERA przetwarza dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail i ewentualnie wszelkich innych danych, które użytkownik zdecyduje się nam przekazać za pośrednictwem formularza zapytania lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu kontaktu z użytkownikiem, jak również w celu przetwarzania pytania, prośby lub wniosku oraz wykonywania przez nas innych czynności w związku z pytaniem, prośbą lub wnioskiem.
W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu należytej obsługi klienta DNA ERA.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie, żądanie lub wniosek lub do momentu, gdy podjęte zostaną inne środki w związku z pytaniem, żądaniem lub wnioskiem, ale nie dłużej niż rok.

4. Przetwarzanie wniosków w związku z realizacją wynikających z RODO praw osób, których dane dotyczą

DNA ERA przetwarza dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail i ewentualnie wszelkich innych danych, które użytkownik zdecyduje się nam przekazać za pośrednictwem formularza zapytania lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu weryfikacji, oceny, wykonania stosownych czynności, realizacji oraz poinformowania o realizacji żądania w zakresie niektórych praw zgodnie z art. 16 do 22 RODO.

W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie ciążącego na nas obowiązku prawnego.

Takie dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez 10 lat od dnia doręczenia żądania.

Komu udostępniamy dane osobowe?

DNA ERA udostępnia dane osobowe w następujących przypadkach:

 • jeżeli taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na żądanie organów ścigania, sądów, innych organów władzy publicznej lub innych uprawnionych osób;
 • jeśli jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań i zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów, w szczególności naszym prawnikom, konsultantom, audytorom, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym i reklamowym itp.

Zgodnie z RODO zawieramy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z osobami, które mają status pośrednika, a tacy pośrednicy zawsze przetwarzają dane osobowe na zlecenie i w imieniu DNA ERA. Wszyscy pośrednicy przetwarzają dane osobowe zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony prywatności.

Prawa użytkownika w związku z ochroną danych osobowych

Jako osobie, której dane dotyczą, użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi.

1. Prawo dostępu do danych

Użytkownik ma prawo zażądać od DNA ERA potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane, oraz zażądać dostępu do takich danych osobowych (powtórny dostęp do danych osobowych może być płatny) oraz informacji na temat:

 • celów przetwarzania danych osobowych;
 • kategorii przetwarzanych danych osobowych;
 • odbiorcy lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub mają zostać przekazane, w szczególności odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, o ile jest to możliwe;
 • okresu przechowywania danych osobowych; jeżeli nie jest to możliwe, informacji dotyczących kryteriów ustalania takiego okresu;
 • prawa żądania od DNA ERA sprostowania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawa do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania dotyczącego ochrony danych osobowych;
 • źródeł pozyskiwania danych osobowych, jeżeli dane te nie zostały pozyskane od użytkownika;
 • istnienia zautomatyzowanego systemu decyzyjnego, w tym profilowania, a w szczególności informacji o stosowanych procedurach, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania danych osobowych dla osoby, której dane dotyczą.

2. Prawo do sprostowania

Użytkownik ma prawo zażądać od DNA ERA bezzwłocznego sprostowania dotyczących go nieprawidłowych danych osobowych oraz, ze względu na cel przetwarzania danych osobowych, prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

3. Prawo do usunięcia

Użytkownik ma prawo zażądać od DNA ERA bezzwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych w następujących przypadkach:

 • dane nie są już niezbędne do celów, do których były pozyskane lub przetwarzane;
 • użytkownik wycofał zgodę na przetwarzanie danych i brak innej podstawy prawnej do ich przetwarzania;
 • użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu danych;
 • dane osobowe zostały pozyskane niezgodnie z prawem;
 • użytkownik zażąda usunięcia danych w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z RODO, specjalnych rozporządzeń lub umów międzynarodowych wiążących dla Republiki Słowackiej lub
 • dane osobowe zostały pozyskane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego przez DNA ERA na podstawie art. 8 ust. 1 RODO (Warunki wyrażenia zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego).

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać od DNA ERA ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:

 • użytkownik ma zastrzeżenia co do prawidłowości danych osobowych w okresie umożliwiającym DNA ERA
 • weryfikację prawidłowości danych osobowych;
 • przetwarzanie danych osobowych jest prowadzone niezgodnie z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • DNA ERA nie będzie potrzebować danych osobowych do celów ich przetwarzania, ale użytkownik potrzebuje tych danych do ustalenia lub obrony roszczeń prawnych;
 • użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – do momentu, gdy DNA ERA ustali, czy uzasadnione powody przetwarzania po stronie DNA ERA przeważają nad uzasadnionym interesem użytkownika.

5. Prawo do przenoszenia danych osobowych

Użytkownik ma prawo zażądać od DNA ERA udostępnienia dotyczących go danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz ma prawo zażądać od DNA ERA przekazania tych danych osobowych innemu operatorowi, ale tylko wtedy, gdy podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda użytkownika lub konieczność wynikająca z realizacji umowy, a jednocześnie przetwarzanie takie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

6. Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania prowadzonego w celu wypełnienia podstawy prawnej będącej w naszym uzasadnionym interesie. Na podstawie złożonego wniosku ocenimy, czy ze względu na szczególną sytuację użytkownika ochrona jego prawnie uzasadnionego interesu, praw i wolności ma pierwszeństwo przed naszym prawnie uzasadnionym interesem, który realizujemy, przetwarzając dane osobowe, lub czy powinniśmy z uzasadnionego powodu potwierdzić nasze roszczenia prawne, wykonać je lub ich bronić.

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

Użytkownik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego na podstawie takiej zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dokonywanego przez DNA ERA na innej podstawie prawnej niż zgoda udzielona przez użytkownika.

7. Prawo do wszczęcia postępowania dotyczącego ochrony danych osobowych

Użytkownik ma prawo do wszczęcia postępowania dotyczącego ochrony danych osobowych przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej lub innym organem nadzorczym właściwym dla miejsca jego zamieszkania.

Bezpieczeństwo

1. Wszystkie dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, są chronione za pomocą odpowiednich środków technicznych i zabezpieczeń, tak aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub niewłaściwemu wykorzystaniu takich danych osobowych. Nieustannie ulepszamy i wdrażamy nowe środki administracyjne, techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych.

2. Niezależnie od wszelkich podejmowanych przez nas działań należy mieć na uwadze, że transmisja danych przez dostępny publicznie Internet lub przechowywanie danych w postaci elektronicznej mogą nie być w 100% bezpieczne.

3. Niektóre części portalu mogą zawierać łącza do stron internetowych i usług osób trzecich, które nie są własnością DNA ERA ani nie są przez spółkę obsługiwane. DNA ERA nie ma kontroli nad takimi stronami i usługami. Strony te mogą wykorzystywać własne narzędzia do pozyskiwania informacji i danych o użytkownikach, włączając w to ich dane osobowe.

Garantujeme doručenie do Vianoc
Testy DNA
Dodatki i konsultacje