PINK OCTOBER: Poznejte své genetické predispozice! DNA Complex test nyní za unikátní cenu 6 600 Kč!

Zásady zpracování
osobních údajů

Záleží nám na ochraně Vašeho soukromí. Proto si prosím pozorně přečtěte tyto podmínky ochrany soukromí (dále jen „Podmínky ochrany soukromí“).Tyto Podmínky ochrany soukromí podrobně popisují jak získáváme, používáme, uchováváme a případně zveřejňujeme Vaše osobní údaje při jednotlivých činnostech vykonávaných společností DNA ERA. V případě jakýchkoliv otázek, dotazů nebo žádostí týkajících se ochrany soukromí nás prosím kontaktujte na adrese info@dnaera.sk Pro účely těchto Podmínek mají nasledující pojmy tento význam: „GDPR“ znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takovýchto údajů.

„Osobní údaje“ jak jsou definované nařízením GDPR, a tedy všechny osobní údaje, které se vztahují ke konkrétní žijící fyzické osobě, která je identifikovatelná nebo by prostřednictvím těchto údajů mohla být identifikována, a které zpracovává DNA ERA na některý z účelů uvedených v těchto Podmínkách ochrany soukromí.„Provozovatel“ znamená konkrétní osobu, která určuje účel zpracování Osobních údajů a je ním DNA ERA v souladu s těmito Podmínkami ochrany soukromí.„Zprostředkovateľ“ znamená jiná osoba než Provozovatel v daném případě, která ve jménu Provozovatele v konkrétním případě zpracovává Osobní údaje.„Portál“ znamená webové stránky, jejichž provozovatelem je Provozovatel provozovaných na internetové doméně stage.dnaera.sk. Portál zahrnuje všechny a jakékoliv části webové stránky, jejich podstránek, jejich obsah, zdrojové a strojové kódy tak jak je v jakémkoliv čase dostupný a provozovaný na výše uvedené doméně.

 

DNA ERA zpracovává Vaše Osobní údaje v souladě s GDPR a zákonem č. 18/2018 S. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů.

Jaké Osobní údaje o Vás získáváme?

1. Osobní údaje, které nám poskytnete:

 

Osobní údaje nám poskytujete v případě, že

 

 • se rozhodnete přihlásit k odběru novinek
 • se rozhodnete nás kontaktovat prostřednictvím emailu, nebo
 • prostřednictvím kontaktního formuláře;

 

Jakékoliv Osobní údaje nám poskytujete dobrovolně a jste povinný sám zvážit do jaké míry takové Osobní údaje poskytnete. Bez poskytnutí některých Osobních údajů však DNA ERA nemůže reagovat na Váš podnět či žádost.
Zodpovídáte za správnost, úplnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů a DNA ERA se bude na správnost, úplnost a pravdivost těchto Osobních údajů spoléhat. DNA ERA nezodpovídá za žádné škody, které by Vám nebo jakékoliv třetí osobě mohly vzniknout v souvislosti s uvedením nesprávných, neúplných nebo nepravdivých Osobních údajů.

 

2. Osobní údaje, které získáme z Vašeho používání Portálu


DNA ERA může získavat i údaje, které umožňují Vaši identifikaci i nepřímo. Jde především o následující údaje:

 • informace a data ze zařízení, které využíváte k přístupu na Portál, které mohou zahrnovat všeobecné informace o Vašem zařízení;
 • data logů, které představují data a informace, které naše servery automaticky ukládají kdykoliv přistupujete k Portálu (zejména IP adresa, čas přístupu, údaje o hardware a software, ktorý používáte, počet kliků, stránky, které uvidíte nebo jejich pořadí a čas, který na stránkách strávíte a jiné);
 • údaje o Vašem užívání Portálu;
 • informace získané prostřednictvím souborů cookies a jiných programů na monitorování uživatelů, a to včetně cookies a monitorovacích programů našich partnerů nebo provozovatelů sociálních sítí;
 • informace získané monitorováním aktivit uživatelů po rozkliknutí reklamního banneru nebo odkazu a i informace o aktivitách na stránkách třetích stran (jako např. vyhledávačích a sociálních sítích);
 • informace, které získáme prostředníctvím sociálních pluginů provozovaných třetími stranami, např. Facebook a „Líbí se mi“ (Like Button) a podobně.
  Výše uvedené údaje neumožňují samostatně identifikovat konkrétní žijící fyzickou osobu.

 

Výše uvedené údaje se stávají Osobními údaji v momentu, kdy je přiřadíme ke konkrétní identifikované nebo identifikovatelné žijící fyzické osobě.

Jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracováváme?

DNA ERA jako Provozovatel zpracovává Vaše Osobní údaje v rozsahu a v souladě s těmito Podmínkami ochrany soukromí a za účelem uvedeným níže v těchto Podmínkách ochrany soukromí.

1. Zasílání zpráv pro účely přímého marketingu (newsletter);


DNA ERA zpracovává Vaše Osobní údaje v rozsahu emailová adresa pro účely zasílání zpráv přímého marketingu (odběr novinek) na Vaši emailovou adresu, abychom Vás informovali o novinkách a aktuálních informacích o produktech a projektech DNA ERA a to pokud jste na Portálu požádali o zasílání zpráv přímého marketingu (odběr novinek).

 

Máme za to, že když vyplňujete svou emailovou adresu do formuláře na Portálu pro zasílání zpráv přímého marketingu (odběr novinek) vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním zpráv přímého marketingu.

 

Právním základem pro zpracování Osobních údajů je v tomto případě náš oprávněný zájem na realizaci přímého marketingu s cílem nabízet Vám informace a produkty, které pro Vás mohou být relevantní a zajímavé.

 

Vaše Osobní údaje budeme pro tento účel zpracovávat po dobu, dokud se neodhlásíte ze zasílání zpráv pro účely přímého marketingu (odběr novinek).

2. Poskytování, zlepšování a optimalizace provozu Portálu

 

DNA ERA zpracovává Vaše Osobní údaje včetně údajů získaných z Vašeho používání Portálu specifikovaných výše pro účely poskytování, zlepšování a optimalizace provozu Portálu, na zvýšení komfortu při jeho používání, na zabezpečení technické podpory Portálu, analytického a statistického vyhodnocení užívání Portálu a profilování, zjištění a zabránění zneužívání Portálu (včetně prevence před podvody, bezpečnostními incidenty a jinými podobnými aktivitami), vyhodnocení rizika a plnění zákonných povinností.

Právním základem pro zpracování Osobních údajů je v tomto případě náš oprávněný zájem na zajištění řádného provozu Portálu a optimalizaci jeho funkcionalit.

 

Vaše Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 4 let.

 

Takovému zpracování můžete zabránit zakázáním používání nebo ukládání souborů cookies na Vašem zařízení tím, že změníte nastavení Vašeho prohlížeče. Některé funkce Portálu však potom nemusí fungovat správně.

 

Můžete také odstranit soubory cookies, které se uložily na Vašem zařízení. Můžete také zvolit prohlížení našeho Portálu v „privátním režimu“, který omezí rozsah údajů ukládaných soubory cookies.

3. Odpovídání na otázky, žádosti, dotazy

 

DNA ERA zpracovává Vaše Osobní údaje v rozsahu jméno, přijmení, emailová adresa a případně všechny další údaje, které se nám rozhodnete oznámit prostřednictvím formuláře na otázky nebo prostřednictvím emailu pro účely kontaktování Vás jako i pro účely vybavení Vaší otázky, žádosti nebo dotazu, případně abychom vykonali jiné činnosti v souvislosti s Vaší otázkou, žádostí nebo dotazem.
Právním základem pro zpracování Osobních údajů je v tomto případě náš oprávněný zájem na zajištění řádných služeb společnosti DNA ERA a poskytování klientské podpory.

 

Vaše Osobní údaje budou zpracovány po dobu, která je nutná na zodpovězení Vaší otázky, žádosti nebo dotazu nebo pokud budou provedeny jiná opatření v souvislosti s Vaší otázkou, žádostí nebo dotazem, avšak ne déle než na 1 rok.

4. Vyřizování žádostí v souvislosti s uplatňováním práv dotčených osob podle GDPR

 

DNA ERA zpracovává Vaše Osobní údaje v rozsahu jméno, přijmení, emailová adresa a případně všechny další údaje, které se nám rozhodnete oznámit prostřednictvím formuláře na otázky nebo prostřednictvím emailu pro účely prozkoumání, posouzení, vykonání činností, vybavení a informování Vás o vyřízení Vaší žádosti týkající se uplatnění některých z práv podle článků 16 až 22 GDPR.

 

Právním základem pro zpracovávání Osobních údajů je v tomto případě plnění naší zákonné povinnosti.

 

Vaše Osobní údaje budou v tomto případě zpracovávány a uchovány po dobu 10 let ode dne doručení žádosti.

Komu zpřístupňujeme Vaše Osobní údaje?

DNA ERA zpřístupňuje Vaše Osobní údaje v následujících případech:

 • pokud taková povinnost DNA ERA vyplývá z platných právních předpisů, zejména na žádost orgánů činných v trestním řízení, soudů, jiných orgánů veřejné moci nebo jiných oprávněných osob;
 • pokud je to nezbytné pro plnění našich povinností a při zabezpečení našich oprávněných zájmů zejména našim advokátem, poradcem, auditorem, poskytovatelem IT služeb, marketingovým a reklamním agenturám apod..


S osobami, které mají postavení Zprostředkovatele uzavíráme v souladu s GDPR smlouvy o zpracování osobních údajů a Zprostředkovatelé zpracovávají Osobní údaje vždy na základě pokynů a ve jménu DNA ERA. Všichni naši Zprostředkovatelé zpracovávají Osobní údaje v souladeu s těmito Podmínkami ochrany soukromí.

Vaše práva v souvislosti s ochranou Osobních údajů?

Jako dotčená osoba máte ve vztahu ke zpracovávaným Osobním údajům nasledující práva.


1. Právo na přístup k údajům


Máte právo požadovat od DNA ERA potvrzení o tom, zda se Vaše Osobní údaje zpracovávají a žádat o zpřístupnění těchto Osobních údajů (opakované zpřístupnění Osobních údajů může DNA ERA zpoplatnit) a informaci o

 • účelu zpracovávání Osobních údajů;
 • kategorii zpracovávaných Osobních údajů;
 • identifikaci příjemce nebo o kategorii příjemce, kterému byly nebo mají být Osobní údaje poskytnuty, zejména o příjemci v třetí krajině nebo o mezinárodní organizaci, pokud je to možné;
 • době uchovávání Osobních údajů; pokud to není možné, informaci o kritériích jejího určení;
 • právu požadovat od DNA ERA opravu Osobních údajů týkajících se dotčené osoby, jeich vymazání nebo omezení jejich zpracování, nebo o právu namítat zpracování Osobních údajů;
 • právu podat návrh na započetí konání o ochraně Osobních údajů;
 • zdroji Osobních údajů, pokud se Osobní údaje nezískaly od Vás;
 • existenci automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování zejména informace o použitém postupu, jako i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování Osobních údajů pro dotčenou osobu.


2. Právo na opravu

 

Máte právo požadovat od DNA ERA, aby bez zbytečného odkladu opravila nesprávné Osobní údaje, které se Vás týkají a se zřetelem na účel zpracování Osobních údajů i právo na doplnění Vašich neúplných Osobních údajů.

3. Právo na vymazání


Máte právo požadovat od DNA ERA, aby bez zbytečného odkladu vymazala Osobní údaje, které se Vás týkají pokud:

 • už nejsou potřebné pro účel, na který byly získány nebo se jinak zpracovávaly;
 • jste odvolal/a svůj souhlas s jejich zpracováním a pokud neexistuje jiný právní základ pro jejich zpracování;
 • namítáte jejich zpracování;
 • se Vaše Osobní údaje získaly nezákonně,
 • je důvod pro vymazání splnění povinnosti podle GDPR, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána; nebo
 • byly Osobní údaje získány v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti od DNA ERA podle čl. 8 ods. 1 GDPR (nabídka služeb informační společnosti dítěti).


4. Právo na omezení zpracování


Máte právo požadovat od DNA ERA, aby omezila zpracování Vašich Osobních údajů pokud:

 • namítáte správnost Osobních údajů, a to během období umožňujícího DNA ERA
 • ověřit správnost Osobních údajů;
 • zpracování Osobních údajů je nezákonné a namítáte vymazání Osobních údajů a žádáte namísto toho omezení jejich použití;
 • DNA ERA už nepotřebuje Osobní údaje pro účel zpracování Osobních údajů, ale potřebujete je Vy na uplatnění nebo obhajování právních nároků;
 • jste namítali vůči zpracování Vašich Osobních údajů až do doby, kdy DNA ERA ověří, zda oprávněné důvody na jeho straně převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

 

5. Právo na přenosnost Osobních údajů


Máte právo požadovat od DNA ERA, aby Vám poskytla Osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo požadovat, aby DNA ERA přenesla tyto Osobní údaje jinému provozovateli, ale jen v případě, že právním základem pro jejich zpracování je Váš souhlas nebo plnění smlouvy a zároveň zpracování sa vykonává automatizovanými prostředky.

6. Právo namítat


Máte právo namítat z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace zpracování Vašich Osobních údajů včetně profilování, které je vykonáváno na právním základě, kterým je náš oprávněný zájem. Na základě Vaší námitky vyhodnotíme, zda s ohledem na Vaši konkrétní situaci, převažuje ochrana Vašeho oprávněného zájmu, Vašich práv a svobod nad našimi oprávněnými zájmy, které sledujeme zpracováním Vašich Osobních údajů nebo pokud oprávněným důvodem je prokazování, uplatňování nebo obhajování našich právních nároků.

 

Máte právo namítat zpracování Osobních údajů pro účely přímého marketingu.

 

Máte právo odvolat kdykoliv souhlas se zpracováním Osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování Osobních údajů vykonávaného na jeho základě před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu sa netýká zpracování Osobních údajů vykonávaných DNA ERA na jiném právním základu jako na základě Vašeho souhlasu.

7. Práva iniciovat konání o ochraně Osobních údajů

 

Máte právo iniciovat konání o ochraně osobních údajů před Úřadem na ochranu osobních údajů České republiky nebo jiným dozorovým orgánem v místě bydliště.

Bezpečnost

1. Všechny Osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme, jsou chráněné přiměřenými technickými prostředky a bezpečnostními opatřeními, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu nebo zneužití těchto Osobních údajů. Neustále zlepšujeme a implementujeme nové administrativně, technické a organizační opatření na zabezpečení přiměřené bezpečnosti Osobních údajů.

 

2. Bez ohledu na všechny naše opatření je nutné mít na paměti, že přenos dat přes veřejnou síť internetu, ani jakékoliv ukládání elektronických dat nemůže být 100% bezpečné.

 

3. Části Portálu mohou obsahovat odkazy na webové stránky a služby třetích stran, které nejsou vlastněny nebo provozovány společností DNA ERA . DNA ERA nemá žádnou kontrolu nad těmito webovými stránkami a službami. Tyto webové stránky mohou používat vlastní nástroje na získávání informací a údajů o Vás, včetně Vašich Osobních údajů.

DNA testy

Konzultace